Acetamid Úvod

- Dec 07, 2019-

Acetamid je amid odvozený od kyseliny octové s molekulovým vzorcem CH3CONH2. Čistým produktem je bílá krystalická pevná látka při teplotě místnosti, kterou lze získat dehydratací octanu amonného. Používá se jako změkčovadlo a důležitá surovina pro organickou syntézu.

Acetamid není příliš hořlavý, ale při hoření vydává dráždivé výpary. Toxický při vdechování, požití, styku s kůží a očima. Styk s kůží a očima může způsobit zarudnutí nebo bolest.

Acetamidový derivát N, N-dimethylacetamid (DMA) je sloučenina, ve které jsou dva vodíky acetamidové amino nahrazeny methylovými skupinami a často se používají jako rozpouštědlo; N-methylacetamid je demonstrační peptid Nejjednodušší příklad klíče. Existuje také derivát N-ethylacetamid, který se často používá v organické syntéze, jako jsou pesticidy a léčiva. Je to také důležitý meziprodukt pro hypnotiku Zaleplon. Používá se také jako tvrdidlo, povrchově aktivní činidlo a rozpouštědlo.

Nedávno radioteleskop Green Bay (GBT) detekoval některé organické sloučeniny v centrální části Mléčné dráhy, jako je acetamid. Protože acetamid obsahuje amidové vazby, podobné peptidovým vazbám, které spojují aminokyseliny v proteinech, toto zjištění podporuje teorii, že život se vyvinul z jednoduchých organických sloučenin.