Úvod do toluenu

- Jan 03, 2019-

Bezbarvá čistící tekutina. Páchne jako benzen. Má silnou refrakční povahu. Může být smíchán s ethanolem, etherem, acetonem, chloroformem, sírouhlíkem a ledovou kyselinou octovou, velmi málo rozpustný ve vodě. Relativní hustota 0,866. Bod mrazu - 95 ℃. Bod varu 110,6 ℃. Index lomu 1,4967. Bod vzplanutí (uzavřená nádoba) 4,4 ℃. Hořlavý. Páry mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem, mez výbušnosti 1,2% ~ 7,0% (objem). Nízká toxicita, půl letální (potkan, osnova ústa) 5000mg / kg. Vysoké koncentrace plynů jsou anestetikum. Je to dráždivé.